Regulamin - „PROMOCJA na walentynki”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „PROMOCJA na walentynki – 50% rabatu na drugą bransoletkę”, zwanej dalej „Promocją”, jest Moc Kamieni i Kolorów Ewelina Prusik ul. Sportowa 14 20-137 Lublin zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 27.01.2019 do 17.02.2019
 3. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 1. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych, nabywających Produkty Promocyjne jako konsumenci.
 2. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 3. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania rabatu Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:
  1. Zakupić jedną dowolną bransoletkę na stronie www.mkik.pl lub Facebooku,
  2. Zgłosić podczas dokonywania zakupu chęć wzięcia udziału w promocji.
 4. Uczestnik może dokonać maksymalnie dwóch zgłoszeń do promocji.
 5. Rabaty będą przyznawane aż do zakończenia promocji.

§ 4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać drogą @ na adres sklep@mkik.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.mkik.pl
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.